ත්‍රිකුණාමළය දිස්ත්‍රික්කයේ පරිපාලන ඉතිහාසය

16  වැනි සියවසෙ මෙම දිස්ත්‍රික්කය පෘතුගීසින් විසින් අත්පත් කර ගන්නා ලදි.1620 ආරම්භයේ බුද්ධ වර්ෂයේ දිනක කොන්ශ්රන්රේන් ද ශා නමැති අය විසින් කෝනෙශ්වර ‍දේවාලය විනාශ කල අවස්ථාවක් විය.මෙම දිස්ත්‍රික්කයේ ඉතිහාසය වෙනස් වීමකට හේතුවිය.1963 වැනි වර්ෂයේ ඕලන්දයන් විසින් පෘතුගිසීන්ගෙන් මෙම දිස්ත්‍රික්කය නිදහස් කර ගත්හ.1976 වර්ෂයේ මෙම දිස්ත්‍රික්කය බ්‍රිතාන්‍ය විසන් ආන්ඩුකරනය කරන ලදි.

01.01.1833 දින කරන ලද දැන්වීමක් අනුව පරිපාලන මට්ටමින් මෙම රට පලාත් පහකට බෙදීම් කල අවස්ථාවේදි ත්‍රිකුණාමළය නැගෙනහිර පළාතේ එක් කොටසකට අයත්විය. 1953 වර්ෂය තෙක් සමහර කුඩා දිස්ත්‍රික්කවල කටයුතු හැර මෙම දිස්ත්‍රික්කයේ මායිම් වෙනස් නොකරන ලදී.1958 වර්ෂයේදි මඩකලපුවේ හිටපු නැගෙනහිර පළාතේ දිසාපති විසින් මෙම දිස්ත්‍රික්කය පරිපාලනය කරන ලදි.

1972 වර්ෂයේ අගෝස්තු මස සිට කුච්චවේලි උප දිසාපති කොට්ඨාශයට අයත් තෙන්නෙයිමරවාඩු ( 31 ඊ ) පුල්මුඩේ ( 31 ජී ) ආදී ග්‍රාම නිලධාරි වසම්ද,ගෝමරන්කඩවල උප දිසාපති කොට්ඨාශයේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම් වන පරන මැදවච්චියද (31 ෆ ) ත්‍රිකුණාමළය දිස්ත්‍රික්කයෙන් චවන්කර අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පදවිය උප දිසාපති කොට්ඨාශය සමග සම්බන්ධ කරන ලදි.

පදවිය උප දිසාපති කොට්ඨාශයට අයත් පදවි ශ්‍රිපුර (31 ඩී ) තෙන්නෙයිමරවාඩු (31 ඊ ) පරන මැදවච්චිය ( 31 ෆ) පුල්මුඩෙ (31 ජි ) ආදි ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 1982 මැයි මස 13 වෙනි දින සිට ත්‍රිකුණාමළය දිස්ත්‍රික්කයට සම්බන්ධ කරන ලදි. උප දිසාපති කොට්ඨාශ වැඩිවු නිසා උප දිසාපති කොට්ඨාශවලට අයත් මාිම් කලින් කල වෙනස් කරන ලදි.

ප්‍රදෙශ

ත්‍රිකුණාමළය දිස්ත්‍රික්කය නැගෙනහිර පළාතේ උතුරු දිසාවෙ පිහිටා ඇත.මෙම දිස්ත්‍රික්කයේ උතුරු දිසාවෙහි යාන් ඔයද, බටහිර දිසාවෙ අනුරාධපුරය හා පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයද, දකුණු දිසාවෙන් වෙරුගල් ඇලද මායිම් ලෙස පිහිටා ඇත.මෙ‍ම දිස්ත්‍රික්ක‍යේ සම්පූර්න ඉඩම් ප්‍රමාණය වර්ග කි.මී. 2630.8 ක් පමණ වේ.මෙයින්  වර්ග කි.මී. 96.7 ක් ජලාශයට අයත් වෙ.

උපදිසාපති කොට්ඨාශ මට්ටමින් ඉඩම් ප්‍රමාණය පිළිබඳ විස්තර

S.No

A.G.A. Division
(D.S.Division)

Area sq. km

No of Wards

No of Villages

No of G.S. Divisions

1 Town  and Gravets 148.0 12 66 42
2 Kinniya 146.9 7 61 31
3 Muthur 179.4 7 48 42
4 Kantalai 397.3 7 34 23
5 Seruwila 279.0 - 36 17
6 Gomarankadawela 285.0 - 43 10
7 Padavi Siripura 217.1 - 12 10
8 Kuchchaveli 313.3 - 30 24
9 Thampalakamam 244.4 - 45 12
10 Morawewa 322.4 - 29 10
11 Verugal (Echchilmpattu) 98.0 - 23 9
  Total 2630.8 33 427 230
Support provided by ICTA
Implemented by HITESDO, Sri Lanka