Rural Development Society

No D S Division G N Division G N No R D S Name
1 Town & Gravets Uppuveli 243 Soliaiyady RDS
2 Town & Gravets Uppuveli 243 Alasthoddam RDS
3 Town & Gravets Mankaiyoothu 243K Mankaiyoothu RDS
4 Town & Gravets Linganagar 244R Linganagar South RDS
5 Town & Gravets Selvanayagapuram 243M Selvanayagapuram RDS
6 Town & Gravets Vellaimanal 229W Sinnampillaichenai RDS
7 Town & Gravets Thirukadalur 243F Thirukadalur RDS
8 Town & Gravets Murugapuri 243G Pallathoddam
9 Town & Gravets Murugapuri 243G Valarmathy RDS
10 Town & Gravets Linganagar 244R Linganagar North RDS
11 Town & Gravets Jinnanagar 244-O Jinnanagar RDS
12 Town & Gravets Uthyapuri 243M Uthyapuri RDS
13 Town & Gravets Vallaimanal 229 Vallaimanal RDS
14 Town & Gravets Kappalthurai 229E Kappalthurai RDS
15 Town & Gravets Thirukadalur 243F Vijithapura RDS
16 Pathavisripura Sewajanapathaya 31K Yaya-08 RDS
17 Muthur Sabeenanagar 224F Nooraniyanagar RDS
18 Kinniya Periyakinniya 226B Periyakinniya RDS
19 Kinniya Kaddaiyaru 225B Kaddaiyaru RDS
20 Pathavisripura Kavanthisapura 31H Kavanthisapura RDS
21 Pathavisripura Sewajanapathaya 31K Olugama RDS
22 Pathavisripura Jayanthiya 31I Pragathi RDS
23 Pathavisripura Samanapura 31M Samanpura RDS
24 Pathavisripura Singapuara 31J Singapura RDS
25 Pathavisripura Thulana 31D Sripura RDS
26 Pathavisripura Gamunupura  31N Gamunupura RDS
27 Pathavisripura Sripura 31B Kalapura RDS
28 Pathavisripura Vegarakoda 31D Vegarakoda RDS
29 Pathavisripura Sewajanapathaya 31K Nugaruthgam RDS
30 Town & Gravets Vilgama 243E Velgamvegar RDS
31 Town & Gravets Peeliyadi 243J Peeliyadi RDS
32 Town & Gravets Vellaimanal 229 Karumalaiyoothu RDS
33 Town & Gravets Thirukadalur 243F Keniyady RDS
34 Town & Gravets Puliyankulam 243L Puliyankulam RDS
35 Town & Gravets Karaddikudah 229D Karaddikudah RDS
36 Town & Gravets Chinabay 229A Nedungkudah RDS
37 Muthur Allainagar East 216A Allainagar East RDS
38 Muthur Thakva nagar 223C Thakvanagar RDS
39 Kuchchaveli Pulmoddai 31H Ponmalaikudah RDS
40 Kinniya Ekutharanagar 226A Ekutharanagar RDS
41 Kinniya Maniyankulam 226P Kinatudipallam RDS
42 Komarankadawela Kalyanapura 231C Vilyanakulam RDS
43 Komarankadawela Kivilakadawela 233A Kuddikulam RDS
44 Kanthale Kanthalawa 227S Kanthalava  RDS
45 Kinniya Mulinthurai T226C Mulinthurai RDS 
46 Komarankadawela Kalyanapura 231C Kalyanapura RDS
47 Kuchchaveli Periyakulam 241E Konesapuri RDS
48 Muthur Palathadichenai 218F Munnampaliveddai RDS
49 Muthur Jayanagar 224G Muturveli RDS
50 Muthur Palathoppur 216C Palathoppur RDS
51 Muthur Kiliveddi 218A Kiliveddi RDS
52 Muthur Meenkamam 218I Meenkamam RDS
53 Muthur Naithalnagar 223D Naithalnagar RDS
54 Muthur Jinnanagar 224E Jinnanagar RDS
55 Muthur Palanagar 223G Palanagar RDS
56 Kuchchaveli Velur 241C Velur RDS
57 Kuchchaveli Pulmoddai 31G Pulmoddai RDS
58 Kuchchaveli Iranaikeni 239A Iranaikeni
59 Kuchchaveli Jinnanagar - ward no 04 31J Jinnanagar RDS
60 Thampalakmam Mullipothanai 228G Mugammathiya RDS
61 Town & Gravets Nachikudah  229C Makkuluttumunavra RDS
62 Pathavisripura Lasanagama 31P Lasanagama RDS
63 Kuchchaveli Periyakulam  241E Thirumalpuram RDS
64 Komarankadawela Kanthamalawa 232B Kanthamalawa RDS
65 Morawewa Kunkudiyawa 230 Miriswewa RDS
66 Morawewa Nochikulam 230C Mailankudawewa RDS
67 Morawewa Nochikulam 230C Santhipuram RDS
68 Morawewa Nochikulam 230C Nochikulam RDS
69 Town & Gravets Pulliyankulam 243L Ananthapuri RDS
70 Town & Gravets Vellaimana 229 Themuttugama
71 Town & Gravets Kavaddikuda 229D Theeviragama
72 Morawewa Mahuthiwawa 230A Veharagama RDS
73 Morawewa Morawewa South 231A Track - 1  RDS
74 Town & Gravets Nachikudah  229C Nachikuda RDS
75 Muthur Neithalnagar 223D Neithalnagarn West RDS
76 Kuchchaveli Kumpuruppiddi East 241B Navtsolai Kanthinagar RDS
77 Town & Gravets Vellaimanal 229 Neeroddumunai RDS
78 Town & Gravets Kanniya 243B Kanniya RDS
79 Thampalakmam Puthukkudiyruppu 228J Puthukkudiyruppu RDS
80 Muthur Muthur East 223A Akkaraichenai RDS
81 Kuchchaveli Pulmoddai 31I Shabanagar RDS
82 Kuchchaveli Pulmoddai - 01 31I Arapathnagar RDS
83 Muthur Alimnagar 224B Alimnagar RDS
84 Kuchchaveli Pulmoddai - 01 31I Thethavadithivu RDS
85 Pathavisripura Paranbathvidiya 31F Kolankela
86 Muthur Iqpalnagar 216B Iqpalnagar RDS
87 Muthur Anaichchenai  223B Anaichchenai 
88 Town & Gravets Muttunagar 229R Muttunagar RDS
89 Kanthale Vendhasanpura - 16 227R Vendhasanpura - 16 RDS
90 Kanthale Panchalkodalla 227W Panchalkodalla RDS
91 Kanthale Vadukachchi 227T Akbopura RDS
92 Kanthale Kanthalava - 11 227P Kanthalava - 11 RDS
93 Muthur Naduthivu 223E Naduthivu RDS
94 Town & Gravets Poompukar East 243/O Poompukar East RDS
95 Kanthale Peraru East 227,O Peraru East RDS
96 Kanthale Jayanthiwewa 31, I Jayanthiwewa RDS
97 Muthur Jaya Nagar 224G Jaya Nagar RDS
98 Muthur Iralkuly  224D Iralkuly  RDS
99 Town & Gravets Poompukar East 229B Sumethangkarpura RDS
100 Eachchilampattu Verukal 214T Vaddavan RDS
101 Eachchilampattu Ilangkaithurai Mukathuvaram 214F Punnaiyady RDS
102 Muthur Thoppoor 216 Thoppoor RDS
103 Muthur Iruthayapuram 218E Iruthayapuram RDS
104 Kanthale Sooriyapura 227F Mahavalipura RDS
105 Morawewa Piyavara Mahathivulweva - 1 230A Thimbiriwewa RDS
106 Seruvila Mahavaligama 215A Buvuthugama RDS
107 Seruvila Neelapola 217B Neelapola RDS
108 Seruvila Lingapuram 217E Lingapuram RDS
109 Eachchilampattu Karukkamunai 214G Vinayakapuram RDS
110 Eachchilampattu Verukalmugathuvaram TV214 Verukalmugathuvaram RDS
111 Muthur Muthur Central 223F Muthur Centr class="listinfo"al RDS
112 Eachchilampattu Ilangkaithurai 214L Ilangkaithurai RDS
113 Muthur Parathypuram 218G Parathypuram RDS
114 Eachchilampattu Eachchilampattu 214T Eachchilampattu RDS
115 Kuchchaveli Jaya Nagar 239C Jaya Nagar RDS
116 Kuchchaveli Salappaiyaru 240B Salappaiyaru RDS
117 Kuchchaveli Kuchchaveli 239-01 Kuchchaveli RDS
118 Thampalakamam  Thampalakamam South 228A Kallimedu
119 Thampalakamam  Mullipothanai 228B Saliyapuram East
120 Thampalakamam  Mullipothanai 228B Mullipothanai 1st Tarck
121 Thampalakamam  Mullipothanai 228B Mullipothanai 2nd Tarck
122 Kuchchaveli Kasimnagar 239D Kuchchaveli North RDS
123 Town & Gravets Parathypuram 243T Parathypuram RDS
124 Town & Gravets Sivapuri 244Q Kasthurinagar RDS
125 Thampalakamam  Kovilady 228K Paddimedu RDS
126 Seruvila Somapura 217A Seuvila L.B.01 RDS
127 Seruvila Mahavaligama 215A Seuvila R.B.02 RDS
128 Town & Gravets Palaiyoottu 243D Palaiyoottu RDS
129 Town & Gravets Puliyankulam 243L Nithyapuri RDS
130 Seruvila Seruvila 215F Seuvila R.B.04 RDS
131 Seruvila Mahinthapura 215C Mahinthapura RDS
132 Muthur Kaddaipparichchan South       222 Arapanagar RDS
133 Kuchchaveli Nilaveli 241 Nilaveli North RDS
134 Kuchchaveli Senthur 237B Pudavaikkaddu RDS
135 Kuchchaveli Velur 241C Adampodai RDS
Support provided by ICTA
Implemented by HITESDO, Sri Lanka